خرید کتاب مکمل ها و ورزشکاران

افرادی که بطور مرتب در فعالیت های ورزشی شرکت می کنند و ورزشکارانی که برای انواع مختلفی از رقابت های ورزشی خود را آماده می کنند، نیازهای تغذیه ای خاص و ویژه ای نسبت به عموم جامعه دارند که از طریق مصرف برخی از مکمل های اسید آمینه ای و پروتئینی تکمیل می شود. آگاهی از انواع مکمل ها و قوانین مربوط به مصرف آن ها یکی از مهمترین مباحثی است که ورزشکاران باید نسبت به آن آگاهی داشته باشند.
کتاب پیش رو اطلاعات علمی و جامعی در زمینه انواع مکمل ها، مطالعات انجام شده، نحوه تاثیر آن ها و همچنین مقررات قانونی مصرف آن ها را در اختیار ورزشکاران قرار داده است.