ورزشکارانورزشکاران زیر به ویستا اعتماد کرده و از محصولات ما استفاده می کنند

احسان نوروزی

 • Height : 180 Cm
 • Weight : 90Km
دیوار ورزشکار

سعید خمسه

 • Height : 200 Cm
 • Weight : 120Km
دیوار ورزشکار

احسان دائمی

 • Height : 170 Cm
 • Weight : 80Km
دیوار ورزشکار

حسین عبدی

 • Height : -170 Cm
 • Weight : 67Km
دیوار ورزشکار

شنتیا لک پور

 • Height : 174 Cm
 • Weight : 70Km
دیوار ورزشکار

مهدی هجرتی

 • Height : 180 Cm
 • Weight : 90Km
دیوار ورزشکار

سودابه صبور

 • Height : 170 Cm
 • Weight : 60Km
دیوار ورزشکار

مجید قمری

 • Height : 190 Cm
 • Weight : 80Km
دیوار ورزشکار