ورزشکارانورزشکاران زیر به ویستا اعتماد کرده و از محصولات ما استفاده می کنند

مهدی حجرتی

  • Height : 180 Cm
  • Weight : 90Km
دیوار ورزشکار

الهام مختاری

  • Height : 170 Cm
  • Weight : 80Km
دیوار ورزشکار

سودابه صبور

  • Height : 170 Cm
  • Weight : 60Km
دیوار ورزشکار

مجید قمری

  • Height : 190 Cm
  • Weight : 80Km
دیوار ورزشکار